Karar Karyanyon

(0 ratings)

Overview:

यस अनुसन्धान पत्र “करार कार्यान्वयन– नेपालमा व्यापारिक विवादहरु समाधानका व्यवहारिक पक्षहरु” समृद्धि फाउण्डेशन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त प्रयासमा २०११÷२०१२ मा प्रकाशित नेपाल आर्थिक वृद्धि एजेण्डा २०१२ (नेगा)मा अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर गर्ने ६ मुद्दा मध्येको एक हो ।

Author:
Publishers: Samriddhi , The Prosperity Foundation
Currently unavailable.
Free